בקרת סיכונים וסקר איומים

• תכנון והקמה של מערכי אבטחה כוללת בארגונים מסחריים ותעשייתיים.
• תכנון וביצוע סקר סיכונים/ איומים כבסיס לתוכנית אבטחה.
• ניהול סקר מקיף הכולל הצפת כל סיכון ביטחוני לעובדים,מערכות והליכים בארגון. 


סקר סיכונים מקיף מהווה תנאי לתכנון אבטחה יעילה. הסקר יקוים בשיתוף הנהלת הארגון ומנהלי התחומים. במהלך הסקר יבדקו הליכי העבודה הקיימים, נהלים ונוהג. מול החולשות שיאותרו יוצבו פתרונות אבטחתיים.

פתרונות בתחום האבטחה הפיזית - כנגד חבלה ופעילות פלילית
• תכנון והקמה או שדרוג של מערך אבטחה ארגוני הכולל מעגלי אבטחה פיזית
• שמירה,גידור,שערים,תאורה,מערכות צילום CCTV ,מערכות בקרה והתרעה.


אבטחה פיזית יעילה תמנע חדירה לא מורשית לאתרי הארגון. כל תנועה ופעולה חריגה יתועדו באמצעות מערכות הצילום. כל ניסיון לכניסה חריגה ייבלם ויתועד באמצעות מערכות בקרת כניסה. למשרד "אנימה" מומחים ומגוון אמצעים לאבטחה פיזית שישולבו בתוכנית האבטחה הכוללת.

פתרונות בתחום אבטחת מידע - מניעה של זליגת מידע רגיש
מיפוי חולשות אבטחה במאגרי מידע במחשב,מסמכים ורשומות ובתקשורת.
• אבטחת המידע מפני הגורם האנושי(פנימי וחיצוני). 


המידע על תצורותיו השונות מהווה יעד לגניבה/חבלה לגורמים חיצוניים ופנימיים. במרבית הארגונים המידע מצוי במחשבים הנייחים והניידים, בתקשורת,ברשומות וברשות קבלני המשנה. מאגרי המידע בארגון ימופו וינתן להם מענה אבטחתי מקצועי.